รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)