เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือ โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม สู่ตำบลขับขี่ปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืน

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมหารือ โครงการ ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม สู่ตำบลขับขี่ปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานเปิดประชุม ร่วมด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยทางถนน พร้อมด้วยการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร และการจัดการขยะประเภทถุงพลาสติก