เทศบาลตำบลปัว จัดอบรม โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในเขตเทศบาลตำบลปัว และ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัว จัดอบรม โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในเขตเทศบาลตำบลปัว และ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานเปิดประชุม ร่วมด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัว ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 ชุนชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมอบรม โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การปฏิบัติตัวของกลุ่มผู้เสี่ยงสูง วิธีการใช้และการอ่าน Antigen Test Kit การเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบชุดตรวจ ATK ให้กับชุมชน ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว (สปสช.)