เทศบาลตำบลปัว จัดทำโครงการ “วันเทศบาล” ประจำปี 2565 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปัวและโรงแปรงรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัว จัดทำโครงการ “วันเทศบาล” ประจำปี 2565 โดยมีพิธีสักการะศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ และพิธีทำบุญตักบาตร รวมทั้ง รดน้ำดำหัว การะวะ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานราชการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายอุทิศ จิตอารี ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมในพิธี

เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลปัว จัดทำโครงการ “วันเทศบาล” ประจำปี 2565 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปัว และโรงแปรงรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยเป็นการพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆ สำนักงานเทศบาลตำบลปัว และโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว