เทศบาลตำบลปัวศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ ศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าวังผา

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้านและประธานอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ ศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าวังผา เพื่อแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงานและนำองค์ความรู้มาพัฒนาปรับใช้กับพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนต่อไป