เทศบาลตำบลปัวร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรม KICKOFF ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง

วันนี้ (9 มกราคม 2562) เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยและการดำเนินการร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะอินทรีย์ โดยยึดหลัก 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่) และรณรงค์ให้มีการคัดแยกก่อนทิ้งลงถังขยะทุกครั้ง ทั้งนี้ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรม KICKOFF ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง (9 มกราคม – 9 มีนาคม 2562) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย