เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการ รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการ รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยตรวจสอบรายละเอียด วัน และเวลา และสถานที่ออกหน่วยบริการ ได้ ดังนี้