ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะภาพรวม 5 อำเภอสายเหนือ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะภาพรวม 5 อำเภอสายเหนือ

         วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะภาพรวม 5 อำเภอสายเหนือ โดยนมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานคณะกรรมการการบรหารจัดการขยะ 5 อำเภอสายเหนือ เปิดประชุม ร่วมด้วย นายพัสกร พอใจ ตัวแทนจากท้องถิ่นจังหวัดน่านให้แนวทางในการบริหารจัดการขยะสู่ความยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และได้มีการนำเสนอรูปแบบ แนวทาง และวิธีการบริหารจัดการขยะสู่ความยั่งยืน โดยคุณภิญโญ ศรีตุลานุกุล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการขยะ
โดยมีผู้บริหาร และตัวแทนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 อำเภอสายเหนือ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุม