เทศบาลตำบลปัว เข้ารับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบิรหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านช่องทางประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว เข้ารับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบิรหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565
ผ่านช่องทางประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

         วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลปัว เข้ารับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบิรหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านช่องทางประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว
เทศบาลตำบลปัวได้เสนอโครงการ นวัตกรรม ธงสามสี #saveปัว #saveชีวิต พิชิต “ชุมชน Zero waste ยั่งยืน” เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว ได้เข้าร่วมในการให้ข้อมูลการบริหารจัดการขยะ ของเทศบาลตำบลปัว และขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลในการรับการประเมิน ให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและเครือข่าย บ้านต้นแหลง บ้านต้นแบบ โรงเรียนวัดปรางค์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

12