โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ ศาลาน่านวิจิตร บ้านร้อง หมู่ ๔ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ณ ศาลาน่านวิจิตร บ้านร้อง หมู่ ๔ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลปัวเทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ ศาลาน่านวิจิตร บ้านร้อง หมู่ 4 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายอุทิศ จิตอารี ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล นายเสน่ห์ ช่างเงิน อาจารย์เรืองฤทธิ์ สวนคำกอง นายเสวียน อรินทร์ ประธานผู้สูงอายุบ้านร้อง และนางอัจฉรา เรือนคำ นางรัตติภรณ์ มหานิล ผู้อำนวยการกองคลัง นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัว ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ และประชาชน บ้านร้อง เข้าร่วมในโครงการ