กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปัวจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิดกล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และประชาชนในเขตเทศบาลฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน และเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมีนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นผู้กล่าวเปิดงาน นายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว ปลัดเทศบาลฯเป็นผู้กล่าวรายงาน และนายธวัช พรหมรักษ์ ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีการแสดงของเด็กๆ และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดบูธกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมสนุกและรับของรางวัลกลับบ้านอย่างคับคั่ง ขอขอบคุณ ทุกส่วนราชการ เอกชน ที่มีส่วนร่วมกิจกรรมวันเด็กในปีนี