ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)