ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือพื้นที่แออัด ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือพื้นที่แออัด

“สถานที่ หรือพื้นที่แออัด” หมายถึง สถานบันเทิง สถานที่ระบบปิด ขนส่งสาธารณะ ตลาด หรือสถานที่ที่มีการร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มจำนวนมากกว่า 50 คนขึ้นไป
ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ให้ถูกสุขลักษณะ เมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่กับบุคคลอื่น หรืออยู่ในสถานที่ พื้นที่แออัด เว้นแต่บุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพที่ทำให้ไม่อาจสวมใส่หน้ากากอนามัยได้ รวมถึงผู้ที่ไม่สามารถสวมใส่ หรือถอดหน้ากากอนามัยได้ดด้วยตนเอง หรือขณะรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่ม และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ตามหลัก DMHTTA