ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๐ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๐ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

๑. กรม สบส. หนุนยุว อสม. เยาวชนจิตอาสากระตุ้นเพื่อนฉีดวัคซีน และบอกต่อความรู้โควิด – ๑๙

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากเครื่องใช้ไฟฟ้า

๓. สำนักงานประกันสังคม แจกยิ้มให้ชาวประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่ง ติดต่อกันถึง ๓ เดือน

๔. ผู้ประกอบการต้องรู้ อาหารประเภทใดบ้างที่ห้ามมีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง

๕. อย่าหลงเชื่อ! การแอบอ้างเชิญชวนให้มารวมตัว ยื่นเอกสารที่แบงก์ชาติ เพื่อแก้หนี้

แหล่งข่าว: เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ