พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว (โรงเรียนกาสะลองเบิกบาน)

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว (โรงเรียนกาสะลองเบิกบาน) โดยนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสิงห์ ชาวแหลง ตัวแทนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมเป็นจำนวน ๑๑๐ คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่าย และเป็นพื้นที่สำหรับให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลาย

แหล่งข่าว : ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ & วีดิโอ : นายวีระศักดิ์ วิพาพรรณ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว & เผยแพร่ : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ