ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นหัวหน้าคณะทำงานพร้อมด้วยคณะทำงาน ประกอบด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อดำเนินการพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปัว และพิจารณามอบหมายงานจัดทำโครงการฯ ทั้ง ๔ มิติ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ