ตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชุมชน บริเวณตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามประจำวัน สำหรับปฏิบัติหน้าที่ตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชุมชน บริเวณตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง) เพื่อคอยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายมรกต กองเสือ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่งานเทศกิจ
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ