เข้าร่วมงานเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน

เนื้อหา : เมื่อวันที่ ๖ – ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว , นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลปัว คณะหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนพนักงานเทศบาลตำบลปัว เดินทางไปเข้าร่วมงานเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน พร้อมออกบูธนิทรรศการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สานพลังเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และภาคีสร้างเสริมสุขภาพ สู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งขยายผลแนวคิด และแนวทางการดำเนินงานภายใน และภายนอกเครือข่าย ผ่านเส้นทางการสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ