ออกให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน ณ ทางแยกบริเวณโรงแรมฮักปัวโฮเทล

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๒.๓๕ น. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากวิทยุศูนย์นเรนทรน่าน ว่า มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน ณ ทางแยกบริเวณโรงแรมฮักปัวโฮเทล โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน ๓ ราย เพศหญิง ๒ ราย และเพศชาย ๑ ราย ดังนั้น จึงขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ในการให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปฏิภาณ บุระสิทธิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ