ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๗ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๗ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

๑. คำแนะนำป้องกันโรคโควิด – ๑๙ เมื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่

๒. ออมสิน เดินหน้าช่วยลดภาระข้าราชการ จับมือ กบข. จัดโปรโมชั่นเพื่อสมาชิก กบข.

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๓. อาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้กัญชา

๔. ตลาดแรงงานไต้หวัน พร้อมรับแรงงานภาคการผลิต และภาคก่อสร้างจำนวนมาก

มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕. ปภ. TODAY ช่องทางติดตามข่าวสาธารณภัยทั่วไทย

แหล่งข่าว: เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ