การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ไปดำรงตำแหน่งสังกัดเทศบาลตำบลปัว จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ / ชำนาญการ) สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา

๒. นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ / ชำนาญการ) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา

๓. สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา

ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะโอน (ย้าย) สามารถส่งคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนประวัติ , หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติ ไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว : งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ