กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม หนูน้อยร้อยใจใฝ่ธรรมะ

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม หนูน้อยร้อยใจใฝ่ธรรมะ ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว โดยมีคุณครูปรียาภรณ์ หนองหล่าย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงนางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลปัว และนางพัชรินทร์ นัยทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสังเกตการจัดกิจกรรม และให้กำลังใจแก่คุณครู เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางรัชนี ไชยวิชู และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ