แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา และกัญชงของกระทรวงมหาดไทย

เนื้อหา : ด้วย ที่ว่าการอำเภอปัว แจ้งว่า จังหวัดน่าน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา และกัญชงของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการ / หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศเรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดเป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้ง ข้อกำหนดประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา และกัญชงของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา , สถานพยาบาล เป็นต้น

๒. ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชา กัญชง เพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของท่าน รวมทั้งสอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัด มิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชง อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย / ระเบียบ ในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๓. ควบคุมมิให้มีการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชา กัญชง และมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชา กัญชง เข้ามาบริโภค ในบริเวณสถานที่ราชการของท่าน

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณากำหนดแนวทาง และมาตรการเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง

๕. ให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับ กำกับดูแลข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศเรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดเป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งกฎหมาย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวกับกัญชา และกัญชงโดยเคร่งครัด

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ