การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธวัช พรหมรักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว ทั้งนี้ นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาพิจารณา เห็นชอบการกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พิจารณาเกี่ยวกับลูกหนี้ภาษี และพิจารณาเรื่องการเช่าพื้นที่และอาคารของเทศบาล เพื่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปัวต่อไป