รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา วัน เวลา สถานที่ และระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหา : ตามที่ เทศบาลตำบลปัว ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) จำนวน ๑ อัตรา สังกัด งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล และตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถ
บรรทุกขยะ) จำนวน ๑ อัตรา สังกัด งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการสรรหาและเลือกสรร ตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

แหล่งข่าว : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ