ขอส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากที่ว่าการอำเภอปัวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้เทศบาลฯ เผยแพร่ให้หน่วยงานราชการและสาธารณชนได้รับทราบ และเข้าใจในบทบาท ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีฉบับดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2022/6/2341_6247.pdf

แหล่งข่าว : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๙๔๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ