โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเสริมสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ ๒

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเสริมสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ซึ่งภายในโครงการได้รับเกียรติเชิญวิทยากรจากเจ้าหน้าที่สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอปัว มาจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรมที่เป็นเด็กเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง เช่น กอดสร้างสุข , ฟังนิทานสร้างวินัย , ศิลปะสร้างจินตนาการ , เล่น / เต้นสร้างความสนุก , สมาธิสร้างความสบาย เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว รวมถึงเพื่อฝึกทักษะการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเสริมสร้างวินัยเชิงบวก โดยผู้ปกครองเป็นผู้มีส่วนร่วม

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ