แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน