แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน