การพัฒนาศักยภาพครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการขยะที่ดีสู่ครัวเรือนต้นแบบ

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , ผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นแหลง เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนบ้านต้นแหลง ร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการขยะที่ดีสู่ครัวเรือนต้นแบบ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้านเฟสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมหมู่บ้านบ้านต้นแหลง จากการไปศึกษาศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะต้นแบบ ณ ชุมชนหมู่บ้านศรีบุญเรือง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และชุมชนบ้านบุ่งวังงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชน อันจะนำไปสู่ชุมชนครัวเรือนต้นแบบในอนาคตต่อไป

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ