ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เช้าวันนี้ (28 มกราคม 2562) เทศบาลตำบลปัว นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและพนักงานเทศบาลร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลปัว โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปัว ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.หมู่ที่ 4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในการมาศึกษาดูงานเรื่องระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านร้อง หมู่ที่ 4 ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน บ้านร้อง หมู่ 4