การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๕

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากที่ว่าการอำเภอปัว ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ตามแนวคิด “Hepatitis B & C can’t wait : โรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอไม่ได้” โดยผู้ที่เข้าข่ายและสันนิษฐานว่าป่วยเป็นโรคดังกล่าว ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อ และเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว เพื่อป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ ลดการเกิดภาวะตับแข็ง และโรคมะเร็งตับได้ในอนาคต ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๕ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/das

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๙๖๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี ๒๕๖๕

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ