ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อหา : วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลปัว นำทีมโดย นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แก่ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ทั้ง ๒ ท่าน , เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว รวมถึงรองปลัดเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ซึ่งมาขอศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะหมู่บ้านบ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ