ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว พ.ศ. 2563

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว พ.ศ. 256320220820_050253