โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เนื้อหา : วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลปัว นำทีมโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดในเขตเทศบาลตำบลปัว ให้แก่ผู้นำชุมชน (กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน) และเจ้าหน้าที่อสม. โดยได้รับเกียรติเชิญนายอิสรภาพ มาเรือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ