พ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน (บ้านนาป่าน) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่ม

เนื้อหา : ด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว อนุมัติให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน (บ้านนาป่าน) ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. บ้านนาป่าน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่ม

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ