งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

เนื้อหา : ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในเขตพื้นที่บ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปัว ของวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะดับเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เพื่อปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง บริเวณหน้าสวนภูคา บ้านเก็ต อำเภอปัว หากวัน เวลาที่แจ้งดังกล่าว หน้างานมีสภาพฝนตก ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ การไฟฟ้าฯจะขอยกเลิกงดจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟทราบในทันที ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ