จัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ค.ส.ล. 200 คน 1 ชั้น 8 ห้องเรียน (แบบฐานแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)