ประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
โดยที่ประชุมสภาฯได้มีการพิจาราณา การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Ciusters) ใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 อำเภอสายเหนือและการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565