ล้างตลาดชุมชนประชารัฐ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว (บ้านร้อง)

เนื้อหา : ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๕๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการล้างตลาดชุมชนประชารัฐ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว (บ้านร้อง) เพื่อให้พื้นที่สาธารณะในชุมชนสะอาด ถูกสุขลักษณะ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ