ออกพ่นหมอกควันทำลายยุงลายตัวแก่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน (บ้านนาป่าน)

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกพ่นหมอกควันทำลายยุงลายตัวแก่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน (บ้านนาป่าน) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่ม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวปาริฉัตร คำชั่ง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ