ล้างตลาดเทศบาล 1,2

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการล้างตลาดเทศบาล 1,2 เพื่อให้ตลาดเทศบาลมีความสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ทั้งนี้การล้างและทำความสะอาดตลาดเทศบาลทั้ง 2 แห่ง ได้มีการกำหนดให้ทำความสะอาดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ในทุกวันจันทร์และวันศุกร์ของสัปดาห์)