โครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว และดร. อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปัว ซึ่งโครงการดังกล่าวเทศบาลตำบลปัว ร่วมกับโรงเรียนปัว จัดขึ้นโดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาที่ถูกต้องให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๐ คน จากวิทยากรมากฝีมือและมีประสบการณ์การถ่ายทอดที่เพลิดเพลิน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ