โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเสริมสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ ๓

เนื้อหา : วันนี้ (วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเสริมสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว โดยมีคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมเป็นเกียรติสักขีพยานในการเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว โดยในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างเด็กเก่ง อาทิ ฝึกตัวต่อ , จับลูกบอลใส่ตะกร้า , แปะภาพระบายสี เป็นต้น ให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ และความมีวินัยในเชิงบวกให้แก่เด็กนักเรียน

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ