ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะฮอมบุญ ครั้งที่ ๕

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว และนางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว  , หัวหน้าส่วนราชการ , หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะฮอมบุญ ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้จัดกิจกรรมดังกาวขึ้น ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนปัว

แหล่งข่าว และ ถ่ายภาพ : นางลักษณ์กนก สวัสดีวงษา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ