ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๒ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๒ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

๑. กรม สบส. ยันข่าว อสม. เสียชีวิต จากการเป็นตัวอย่างฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ เป็นข่าวปลอม

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากพายุฤดูร้อน

๓. แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานนวดในบาห์เรน

๔. ออมสินเตือนประชาชนอย่าเชื่อเพจปลอมอีกครั้ง

๕. เล่นแชร์ออนไลน์ ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูง “เสี่ยงถูกหลอกและสูญเงิน”

แหล่งข่าว: เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ