“เทศบาลตำบลปัว” ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทผ่านการประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับ “เทศบาลตำบลปัว” เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทผลคะแนนผ่านการประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา