ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วย นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว ประธานในที่ประชุม และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ