คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา