คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ